ZVAČŠI
Zadajte svoj Email,alebo telefón a mi Vám pomožeme s dokončením a úpravou zostavy

E-MAIL/telefón
PORAĎTE MI
ZMENŠI
PC konfigurátor

Pokračuj do košíka
Pokračuj v nákupe
Reklamačný poriadok  Globecomputers Sk s.r.o.PO-PIA 8:00 - 17:00
Reklamačný poriadok  Globecomputers Sk s.r.o.0
Prihlásiť sa         Registrovať
hellcomp logo

 

HOTLINE:+421 917/ 913 631
E-MAIL:hellcomp@hellcomp.sk
hellcomp logo
Kontakt
Globecomputers Sk s.r.o.
HOTLINE:+421 903/991 800
hellcomp@hellcomp.sk
Závodná 3/E, Bratislava 82106
Pondelok - Piatok: 8:00-17:00
Hellcomp
Rýchly výber skupiny

PC konfigurátor

Reklamačný poriadok HELLCOMP SK s.r.o.

                Reklamačný poriadok HELLCOMP SK s.r.o.

 

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok ( ďalej len VOP ) predávajúceho Hellcomp  Sk s.r.o. , IČO: 52328741, so sídlom Vlastenecké námestie 8, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 110948/B a opisuje postup , akým spôsobom pristupovať pri reklamácií tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci, ktorý môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný poskytnúť Hellcomp Sk potrebnú súčinnosť, potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžuj o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. dopravcovi.

V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Všeobecné ustanovenia pre fyzické osoby

V prípade, ak si objednáte na Hellcomp Sk s.r.o. nejaký produkt, má sa zato, že súhlasíte s reklamačným poriadkom a VOP predávajúceho, ktorý je dostupný na stránke www.hellcomp.sk .

Pri každej reklamácií je nutné byť v kontakte s reklamačnou podporou, aby sa zaistil hladký priebeh a reklamácie a predišlo sa k predlžovaniu reklamačnej lehoty.

 

2. Dĺžka záruky

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad ( faktúra ) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky ( najmä názov tovaru, cena ).

Pre uplatnenie reklamácie nepotrebujete záručný list.  Vždy Vám postačí faktúra ( číslo objednávky ).

Dĺžka záruky pri použitom tovare je 12 mesiacov a pri novom tovare je dĺžka záruky 24 mesiacov.

Záruka plynie odo dňa prevzatia výrobku po dobu stanovenú na faktúre.

 

3. Záručné podmienky

Kontrola pri prevzatí tovaru

Kupujúci ktorý nie je spotrebiteľom je povinný , a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom , je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s prepravcom stav zásielky ( počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice ) .

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v reklamácií.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu hellcomp@hellcomp.sk alebo poštou predávajúcemu.

Dostatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou ( faktúrou ).

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, neodbornú inštaláciu.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú dobu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácií s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. 

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať peniaze, pretože PC zostava je poskladaná kupujúcim na mieru!!!

Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je Hellcomp Sk s.r.o. – "pick up - odberné miesto" Betliarska 12, 851 07 Bratislava (Hotel Melrose ) , kupujúci výhradne zašle tovar spolu s príslušenstvom na adresu prepravnou spoločnosťou.

Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať reklamovaný tovar ( vrátane kompletného príslušenstva ), odporúčane priložiť kópiu faktúry, podrobný popis závady a dostatočne kontaktné údaje kupujúceho ( adresa, telefónne číslo ). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.

O reklamačný servis sa postará : 

Peter Matický - servis pc ,ičom 40770257  vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie.

Email komunikácia : peter.maticky@hellcomp.sk


 

3. Kompatibilita

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu ani na prípadne škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé. 

Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti ( napr. bleskom ) s výnimkou bežných odchýlok.

 

Výluky

 

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky sa kupujúci vystavuje zamietnutiu reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní.

!!!!  PRI PORUŠENÍ OCHRANNEJ NÁLEPKY, ZANIKÁ ZÁRUKA NA CELÚ PC ZOSTAVU !!!!

Pečate sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté :

-         mechanickým poškodením tovaru,

-         elektrickým prepätím ( viditeľne spálené súčiastky )

-         neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou

-         ak bol tovar alebo jeho časť poškodená PC vírusom a pod.

-         ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software

-         tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaným alebo používaním v rozpore s podmienkami

-         prevedením nekvalitného zásahu

-         tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom ( nátery, ohýbanie,..)

 

Testovanie chyby

Tovar zaslaných reklamácií bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim ( v reklamačnom formulári ) .

Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie taktiež elektronická komunikácia.

Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia software ( operačný systém, antivírusový program ), ak dáta boli poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie ( napr. hry, vírusy ) nedodané predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá !

V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa platného cenníka daného servisu.

Kupujúci tým berie na vedomie, že predávajúci nerealizuje platené opravy, len ich sprostredkováva u autorizovaných servisov, prípadne zaisťuje s nimi komunikáciu , dopravu a pod.

Predávajúci neberie zodpovednosť za prevedenie opravy.

Pred vykonaním opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebne na jej vykonanie, pričom oprava bude vykonaná najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po prijatí tovaru Hellcomp Sk s.r.o.

Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho ( resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy ).

Ak je kupujúci podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie tento kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený prefakturovať kupujúcemu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku chyby a dopravy podľa cenníka daného autorizovaného servisu.

Znečistený tovar

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa hygienické podmienky.

 

Zabezpečené zariadenia

Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, je kupujúci pri uplatnení reklamácie povinný túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v popise chyby.

To isté platí, ak je takto chránený BIOS či firmware zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadenia.

Bez plného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné vykonať opravu či diagnostiku zariadenia.

Ak je na zariadení aktivovaná ľubovoľná služba, ktorá ho zabezpečuje proti ukradnutiu, je kupujúci povinný túto službu pred uplatnením reklamácie deaktivovať. V prípade, ak nie je služba deaktivovaná, nemusí byť možné vykonať opravu či diagnostiku zariadenia.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob ( najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí , že ide o chybu neodstrániteľnú ). 

Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim v poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy, nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  

Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákazník.

Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Predávajúci rozhodne o reklamácií do 3 pracovných dní.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou poškodeného komponentu alebo komponentov,

c) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to mailom bezprostredne od prijatia reklamácie ( v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď ) , ďalej potvrdenie o dátume vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov ( najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru ), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby ( odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá ) a boli vynaložené skutočne a účelne.

5. Spoločné ustanovenia

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.

O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie.  Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

6. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je k dispozícií v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na www.hellcomp.sk .

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1. 2020 .

 

 

PC konfigurátorNapíšte otázku alebo komentár


Skladáme počítače iba nad 1000€. Objednávky na čísle 0917 913 631, alebo hellcomp@hellcomp.sk
facebook instagram tatrapay
facebook facebook instagram instagram