ZVAČŠI
Zadajte svoj Email,alebo telefón a mi Vám pomožeme s dokončením a úpravou zostavy

E-MAIL/telefón
PORAĎTE MI
ZMENŠI
PC konfigurátor

Pokračuj do košíka
Pokračuj v nákupe
Všeobecné podmienky E-shopuPO-PIA 8:00 - 17:00
Všeobecné podmienky E-shopu0
Prihlásiť sa         Registrovať
hellcomp logo

 

HOTLINE:+421 917/ 913 631
E-MAIL:hellcomp@hellcomp.sk
hellcomp logo
Kontakt
Globecomputers Sk s.r.o.
HOTLINE:+421 903/991 800
hellcomp@hellcomp.sk
Závodná 3/E, Bratislava 82106
Pondelok - Piatok: 8:00-17:00
Hellcomp
Rýchly výber skupiny

PC konfigurátor

Všeobecné podmienky E-shopu

                            VŠEOBECNÉ PODMIENKY E- SHOPU

 

1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Globecomputers Sk s.r.o. , IČO: 50291734, so sídlom Vlastenecké námestie 8, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 110948/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ ) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľ ( ďalej len „kupujúci“ ).

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.globecomputers.sk alebo www.hellcomp.sk .

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

-         osoba zapísaná v obchodnom registri,

-         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo ( IČO ), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi nariadeniami. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámi s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e- mailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétno prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje firmy, vrátane dokladu, dostane Kupujúci formou e-mailu. Kupujúci s týmto súhlasí.

 

2. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúci spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.

Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadne chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však po dobu, podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať prípadne opraviť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku ( telefón, interne,..) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Ak sú kupujúcim – spotrebiteľom objednávané služby, potom vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie.

Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou ( faktúrou ) sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy , kupujúci sa zaväzuje, že obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu – spotrebiteľovi, až keď mu vec odovzdá prepravca.

PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE TOVARU POČAS PREPRAVY !

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v jednanom množstve a prevedení.

Ak nie je dohodnuté inak, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklostí, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.

Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu v rámci jednej objednávky. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci spraví expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu.

Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené inak.

Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať s neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami alebo licenčnými podmienkami.

Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

 

3. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim. Žiadne s poskytnutých údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne, s výnimkou distribúcie či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru ( oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania ).

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje:

-         meno a priezvisko,

-         adresa,

-         telefónne číslo,

-         e-mail

Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. , o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Globecomputers Sk si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste.

V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať Globecomputers Sk, prostredníctvom e-mailu alebo call centra.

Globecomputers Sk vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových  aplikácií a stránok k zlepšovaniu svojich služieb.

4. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na www.hellcomp.sk .

 

5. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.

 V online e- shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

 Ceny sú konečné vrátane DPH, poplatkov za dopravné a podobne , ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob po dobu časovo určenú, komponenty v akcií je možné zakúpiť len do zostáv. 

 

6. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Kupujúci je povinný pri odoslaní objednávky Predávajúceho bezodkladne informovať , v prípade ak chce použiť svoje vlastné komponenty !

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu ( faktúru ) za neplatné uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( faktúry ) alebo vrátenie do 14 dní nie je možné, pretože sa jedná o PC zostavy zložené na mieru !!!!!!

 

8. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba v hotovosti do 5 000 € pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

b) platba vopred bankovým prevodom, na základe predfaktúry ,

c) na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj ).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Globecomputers Sk si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

9. Dodacie podmienky

Spôsob dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania :

-         osobný odber

-         zasielanie prepravnou spoločnosťou

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb.

V prípade zásahu vyššej moci či informačného systému Globecomputers Sk nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Globecomputers Sk alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného čísla ( OP alebo cestovný pas) , a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Kupujúci je povinný aby pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky ( počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice ) podľa prepravného listu.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, tým že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v reklamácií alebo mailom na hellcomp@hellcomp.sk alebo poštou.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, avšak predávajúcemu možnosť preukázať že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou ( faktúrou alebo predfaktúrou ) .

 

 

10. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Ako záručný list slúži nákupný doklad.

V prípade poškodenia bezpečnostnej plomby, padá záruka na celú PC zostavu !

 

11. Záverečné ustanovenia

Prípadne spory medzi medzi Globecomputers Sk a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou.

V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.

Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Globecomputers Sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.1.2018

 

 

PC konfigurátorNapíšte otázku alebo komentár


Skladáme počítače iba nad 1000€. Objednávky na čísle 0917 913 631, alebo hellcomp@hellcomp.sk
facebook instagram tatrapay
facebook facebook instagram instagram